Pages: [1]
[BOINCstats] Willy
 
Forum moderator - Administrator - Developer - Tester - Translator
BAM!ID: 1
Joined: 2006-01-09
Posts: 9180
Credits: 349,821,048
World-rank: 3,276

2017-04-11 16:54:23

Comments on the following newsitem


Most of you have probably noticed that we?ve started to introduce a new code to<br />
Universe@Home. The changes are content-related (new models of astrophysical<br />
phenomena) as well as technical (errors in the code). We hope that they will<br />
solve the problems some of you encountered in the previous version of the code.<br />
<br />
We?re still going to do research oriented towards binary stars and their<br />
influence on their surroundings. New results, which will be published shortly,<br />
have indicated new directions. Thanks to your help, our work will be continued!<br />
<br />
----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
Zapewne cz??? z Was ju? zauwa?y?a, ?e zacz?li?my wprowadza? nowy kod na<br />
Universe@Home. Zmiany dotycz? natury merytorycznej (nowe modele zjawisk<br />
astrofizycznych), jak i technicznych (b??dy w kodzie). Mamy nadziej?, ?e<br />
rozwi??? one równie? problemy jakie niektórzy z Was napotkali w poprzedniej<br />
wersji kodu.<br />
<br />
Dalej zamierzamy prowadzi? badania nakierunkowane na gwiazdy podwójne i ich<br />
wp?yw na otoczenie. Nowe rezultaty, które ju? nied?ugo powinny<br />
zosta? opublikowane, wskaza?y nam nowe kierunki. Dzi?ki<br />
waszej pomocy mamy zamiar dalej nad nimi pracowa?!

http://universeathome.pl/universe/forum_thread.php?id=233
Pages: [1]

Index :: News :: 2017-04-11: Universe@Home - Code update (13841)
Reason: